İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

“SOSYAL MEDYA AYDINLATMA METNİ”

 

Değerli Abonemiz,

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“İGDAŞ”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Twitter’da yer alan direct message (“DM”) aracılığı ile bizimle iletişime geçmeniz halinde bazı kişisel verileriniz işlenecektir. İşbu metin veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

          1. Veri Elde Etme Yöntemimiz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İGDAŞ’a şikâyet, öneri ve taleplerinizi Twitter’da yer alan direct message aracılığı ile iletmeniz halinde aktarmış olduğunuz bilgileriniz, başta bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak olmak üzere müşteri hizmetlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Yine yukarıda sayılanların dışında Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

          2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, İGDAŞ tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak üzere; müşteri hizmetleri departmanı ile talebe konu diğer birimlerle ve yine talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  Ayrıca, Twitter sunucularının yurt dışında yer alması sebebi ile DM aracılığı ile yapılan yazışmalar yurt dışına aktarılabilmektedir. Verilerinizi yurt içinde tutmak için bizlere https://www.igdas.com.tr/e-dilekce-bireysel/tr-tr linkinde yer alan form üzerinden veya ALO 153’ten ulaşabilirsiniz.

İşbu “Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecek, yok edilecek veya silinecektir. 

          3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir. Bu kişisel veri türü 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin yardım talebi neticesinde verdiği izin ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, öneri, talep, dilek ve şikâyetleriniz hakkında,  İGDAŞ’a ait kurumsal hesapla DM aracılığı ile yapılan yazışmalar aracılığı ile toplanmaktadır.

         4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
  • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
  • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini İGDAŞ’a noter veya posta aracılığıyla göndereceği ihtarname ile ya da Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle Şirketimizin aşağıda bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İGDAŞ’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Mersis No                               : 0470002260700019

İnternet Adresi                       : www.igdas.istanbul

 

Telefon Numarası                  : 0212 499 11 11

E-Posta Adresi                       : igdas@igdas.istanbul

 

Adres                                      : Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 Alibeyköy/Eyüp/

 

İstanbul Gaz Dağıtım

Sanayi ve Ticaret AŞ